Kerhon säännöt

RUSSIAN IRON FINLAND ry.                                    SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Russian Iron Finland ry. ja sen kotipaikka on Kokemäki sekä toimialue koko Suomi.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä kerho.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Kerhon tarkoituksena on vaalia perinteistä Venäjän neuvostoaikaista ja entisten SEV-maiden moottoripyöräkulttuuria sen eri muodoissa sekä ylläpitää motoristiveljeyden henkeä niin kerhon omassa kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:
– harjoittaa erilaista tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää näyttelyjä sekä erilaisia ajotapahtumia moottoripyörille
– toimeenpanee seuran pyrkimyksiä edistäviä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
– pitää yhteyttä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin
– harjoittaa muutakin samantapaista kerhon tarkoitusperiä edistävää toimintaa.
3§ JÄSENET
Kerhon jäseniä ovat:  vuosijäsenet sekä kunniajäsenet. Kerhon vuosijäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön  joka haluaa edistää kerhon tarkoitusta ja hyväksyy sen säännöt. Kerho voi johtokunnan esityksestä vuosikokouksessa tehdyllä päätöksellä kutsua kerhon toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi. Kerhon jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet. Sama koskee myös niitä kerhon kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet kerhon vuosijäseniä. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta. Kerhon johtokunta voi yhdistyslain 14.§:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen kerhosta. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä kerhon kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle. Vuosijäsenet suorittavat kerholle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kerhon johtokunta voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen kerhon jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.
4§ KOKOUKSET
Kerhon vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään kerhon vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien  lausunto
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin kerhon hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta
4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
5) hyväksytään kerhon toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvaa toimintakautta varten
6) valitaan kerhon johtokunnan puheenjohtaja sekä kolme johtokunnan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
7) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
8) käsitellään muut johtokunnan tai kerhon jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin esittämät asiat.
Kerhon ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kerhon kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille kerhon sähköisessä jäsenlehdessä sekä sähköpostilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
5§ JOHTOKUNTA
Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vuodeksi valitut kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka viimeksi mainitut voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta.
6§ NIMENKIRJOITTAJAT
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.
7§ TILIT
Kerhon toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää kerhon kokouksessa, jos muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kerhon purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuina äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kysymys on kerhon purkamisesta. Jos kerho purkautuu, käytetään sen omaisuus ja varat kerhon tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.